نمایش 1–12 از 14 نتیجه

تجهیزات بیمارستانی

پایه سرم

۸۶۰۰۰۰۰ریال
۱۹۶۰۰۰۰۰۰ریال

تجهیزات بیمارستانی

تخت بیمار مکانیکی ساده سه شکن

۴۸۵۰۰۰۰۰ریال

تجهیزات بیمارستانی

تخت ریکاوری ساده

۴۹۵۰۰۰۰۰ریال
۴۸۵۰۰۰۰۰ریال
۱۹۵۰۰۰۰۰ریال

تجهیزات بیمارستانی

تخت معاینه تزریقات پایه ثابت

۱۹۰۰۰۰۰۰ریال

تجهیزات بیمارستانی

تخت مکانیکی دو شکن

۳۹۵۰۰۰۰۰ریال
۱۵۷۰۰۰۰۰۰ریال

تجهیزات بیمارستانی

تخت یک شکن مکانیکی

۴۸۵۰۰۰۰۰ریال

تجهیزات بیمارستانی

ترالی اورژانس پنج کشو

۵۳۵۰۰۰۰۰ریال

تجهیزات بیمارستانی

ترالی پانسمان سه کشو

۳۵۰۰۰۰۰۰ریال