نمایش 1–12 از 14 نتیجه

تجهیزات بیمارستانی

پایه سرم

۷۲۰۰۰۰۰ریال
۲۱۰۰۰۰۰۰۰ریال

تجهیزات بیمارستانی

تخت بیمار مکانیکی ساده سه شکن

۵۵۵۰۰۰۰۰ریال

تجهیزات بیمارستانی

تخت ریکاوری ساده

۵۴۵۰۰۰۰۰ریال
۶۱۰۰۰۰۰۰ریال
۱۸۸۰۰۰۰۰ریال

تجهیزات بیمارستانی

تخت معاینه تزریقات پایه ثابت

۲۰۵۰۰۰۰۰ریال

تجهیزات بیمارستانی

تخت مکانیکی دو شکن

۴۵۵۰۰۰۰۰ریال

تجهیزات بیمارستانی

تخت یک شکن مکانیکی

۳۹۰۰۰۰۰۰ریال

تجهیزات بیمارستانی

ترالی اورژانس پنج کشو

۵۹۵۰۰۰۰۰ریال

تجهیزات بیمارستانی

ترالی پانسمان سه کشو

۳۵۰۰۰۰۰۰ریال