در حال نمایش 12 نتیجه

تجهیزات بیمارستانی

بیکس استیل پزشکی

۳۲۰۰۰۰۰ریال

تجهیزات بیمارستانی

جای آبسلانگ استیل پزشکی

۱۹۰۰۰۰۰ریال

تجهیزات بیمارستانی

جای پنبه استیل پزشکی

۹۵۰۰۰۰ریال

تجهیزات بیمارستانی

جای چیتل (ترمومتر) استیل پزشکی

۱۰۵۰۰۰۰ریال

تجهیزات بیمارستانی

دیش استیل پزشکی

۲۸۰۰۰۰۰ریال

تجهیزات بیمارستانی

رسیور استیل پزشکی

۱۸۵۰۰۰۰ریال
۱۲۵۰۰۰۰۰ریال

تجهیزات بیمارستانی

سینی استیل پزشکی

۳۳۰۰۰۰۰ریال

تجهیزات بیمارستانی

گالی پات استیل پزشکی

۸۰۰۰۰۰ریال

تجهیزات بیمارستانی

لگن زیر بیمار استیل پزشکی

۶۵۰۰۰۰۰ریال

تجهیزات بیمارستانی

لگن گرد استیل پزشکی

۴۹۰۰۰۰۰ریال

تجهیزات بیمارستانی

لوله ادرار مردانه استیل

۳۸۰۰۰۰۰ریال