سر قلم کوتر حرارتی سوزنی

۱۵۰۰۰۰۰ریال

ویژگی سر قلم کوتر حرارتی سوزنی :

سوزنی
استریل
طول 25 میلی متر