مارکر جراحی

۷۵۰۰۰۰ریال

ویژگی مارکر جراحی :

دارای نوک یک میلیمتری زیست سازگار
به همراه خط کش سانتی متر و اینچ
دارای جوهر مخصوص زیست سازگارغیر قابل پاک شدن با مواد شیمیای
بدون لاتکس
استریلیزه شده با اتیلن اکسیت
دارای تایدیه CE اروپا و ISO
ساخت ترکیه