هوک دو شاخ کند طول 16سانتی متر

۴۶۵۰۰۰۰ریال

ویژگی هوک دو شاخ کند 16 :

دو شاخ
فاصله بین دو شاخ 10 میلی متر
نوک کند
طول 16 سانتی متر
استیل
ساخت پاکستان