پشت کمری طبی اداری هوشمند

تماس بگیرید

ویژگی های پشت کمری طبی اداری هوشمند :

پشت کمری طبی اداری تنظیم ستون فقرات و تقسیم فشاردرنقطه تماس، آسانی گردش خون، جلوگیری از کرختی عضلات، مناسب برای افرادی که بنا به شرایط کاری مدت زیادی در طول روز پشت میز کار به فعالیت می پردازند.